Inboedelmeter

De Inboedelwaardemeter is een hulpmiddel om op eenvoudige  en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen.
Het puntensysteem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar de waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland in 2007. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de inboedelwaarde vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld aan de hand van de leeftijd en inkomen van de hoofdkostwinner, de samenstelling van het huishouden en de WOZ-waarde van de woning.

De inboedelmeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel globaal vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de Wet.

Vult u hier onze referentie danwel het polisnummer in.
In deze vraag gaat het om het netto maandinkomen van alle tot het gezin behorende personen. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.

Indien u in een huurwoning woont, kunt u verdergaan met vraag 5

In deze vraag gaat het om de economische waarde van de woning, zoals die is vastgesteld door de gemeente waarin de woning zich bevindt. De WOZ-waarde van de koopwoning is te vinden in de aanslag voor de Onroerende Zaakbelasting (OZB). Voor eigen huisbezitters is de WOZ-waarde ook de waarde waarop het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting wordt gebaseerd.

Indien u in een koopwoning woont, kunt u verdergaan met vraag 6

In deze vraag gaat het om veranderingen en verbeteringen aan huurwoningen, die de huurder voor eigen rekening heeft aangebracht, zoals c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen. Waarschijnlijk krijgt u meer punten voor het huurdersbelang dan alleen het huurdersbelang zou rechtvaardigen. Uit onderzoek is gebleken dan huishoudens met een huurdersbelang gemiddeld ook een grotere en duurdere inboedel hebben dan huishoudens zonder huurdersbelang. Dit komt tot uitdrukking in het hogere puntenaantal. Indien er meer dan € 6.000 aan huurdersbelang aanwezig is, bij vraag 5 meer dan € 4.000 kiezen en het bedrag boven € 6.000 bij vraag 9 invullen.

Bijtellingen (i.v.m. bijzondere bezittingen):

Voor bijzondere bezittingen wordt standaard rekening gehouden met maximale waarden. Door middel van deze vraag kunnen hogere waarden worden verzekerd. Voor lijfsieraden kan tevens het extra diefstalrisico aanvullend worden verzekerd. In het verzekerd bedrag inboedel is een bedrag van € 6.000 opgenomen voor sieraden. € 2.500 hiervan is tevens verzekerd tegen diefstal.

U bent standaard verzekerd tot een bedrag van € 6.000. Bezit u méér dan € 6.000, wat is dan het meerdere boven € 6.000. Dit bedrag moet u in deze inboedelmeter extra optellen bij uw verzekerd bedrag.
Sieraden zijn tot maximaal € 2.500 voor diefstal verzekerd. Zijn uw sieraden meer waard dan € 2.500, dan kunt u de meerwaarde tegen een premieopslag meeverzekeren. Als u dit wilt dan het extra te verzekeren bedrag hierboven vermelden.
U bent standaard verzekerd tot een bedrag van € 12.000. Bezit u méér dan € 12.000, wat is dan het meerdere boven € 12.000. Dit bedrag moet u in deze inboedelmeter extra optellen bij uw verzekerd bedrag.
U bent standaard verzekerd tot een bedrag van € 15.000. Bezit u méér dan € 15.000, wat is dan het bedrag boven € 15.000. Dit bedrag moet u in deze inboedelmeter extra optellen bij uw verzekerd bedrag.
Bezit u meer dan € 6.000, wat is dan het meerdere boven € 6.000. Dit bedrag moet u in deze inboedelmeter extra optellen bij uw verzekerd bedrag.

De vragen zijn naar eer en geweten ingevuld door: